01nov8:15 pm10:15 pmMAJELIS BURDAH & ZIARAH

02nov8:15 pm10:15 pmMAJELIS TAFSIR & KHATAMUL QUR'AN

03nov4:30 pm5:30 pmPodcast Ngaji Kitab Yuk

03nov8:30 pm10:15 pmJALSAH LAILATUL JUM'AH

05nov8:15 pm10:15 pmTABLIGH AKBAR LAILATUL AHAD

07nov8:30 pm10:15 pmJALSATUL ITSNAIN MAJELIS RASULULLAH SAW

08nov8:15 pm10:15 pmMAJELIS BURDAH & ZIARAH

09nov8:15 pm10:15 pmMAJELIS TAFSIR & KHATAMUL QUR'AN

10nov4:30 pm5:30 pmPodcast Ngaji Kitab Yuk

10nov8:15 pm10:15 pmJALSAH LAILATUL JUM'AH