June 22, 2021

MuhammadSulton

Forum Replies Created

Viewing 9 posts - 21 through 29 (of 29 total)
 • Author
  Posts
 • MuhammadSulton
  Participant

  Assalamualaikum wrwb.

  Habib yg saya cintai, afwan al faqir masih perlu penjelasan lebih dalam dalm hal ini.
  Menyambung pertanyaan sdr/i. dhee,
  1. Bahwa apakah dengan demikian pernikahan itu syah secara syariah ?
  2. Apakah kalo kelak setelah anak lahir di perlukan nikah ulang (perbarui nikah)? krn banyak yg bercana demikian. Yang mana kata mereka (masyarakat umum) kalo punya anak lagi tetep gak syah nasab ke bapaknya.

  Mohon penjelasan dari Habib atas wacana masyarakat umum di atas.

  Atas perhatian dan jawaban habibana, al faqir sampaikan trima kasih & semoga Habib selalu dalam lindungan kasih sayang Allah SWT.

  Wassalam

  in reply to: TERIMA KASIH YG SEBESAR2NYA YA HABIBANA #75867241
  MuhammadSulton
  Participant

  Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuhu.

  Limpahan Rahmat dan Kasih Sayang Allah selalu tercurah untuk Habib Mundzir beserta keluarga dan seluruh pencinta Rasulullah SAW.

  Habib, kalo boleh alfaqir minta tolong dengan sangat agar qasidah tersebut di tampilkan di multi media. Mengingat dari dulu alfaqir ingin mendengar qasidah yg indah tersebut di lantunkan oleh MR.

  Akhir kata dan besar harapan ini agar qasidah tersebut menjadi munajat di akhir malam bagi kita.

  Wassalam
  Muhammad Sulton

  MuhammadSulton
  Participant

  Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

  Habibana yg saya cintai, trima kasih atas keterangan dan jawabannya.

  Masih ada bbrp hal yg mengganjal dalam benak ini, sebagai berikut;

  Apabila di temui sebuah contoh kasus bahwa telah di ketahui si wanita hamil dan akhirnya menikah dan terlahir anak pertama laki laki.
  Dan selang bbrp lama tahun kemudian sang ibu (wanita) ini melahirkan lagi anak perempuan, bagaimanakah nasab anak ini ? apakah bernasab pada sang ayah atauakah kepada sang ibu ?
  Dan bbrp lama tahun kemudian sang ibu melahirkan lagi anak laki laki, nah bagaimanakah nasab anak yang ke tiga ini ?

  Saya pernah dengar apabila wanita menikah setelah hamil maka anaknya tak bernasab sang ayah ? apakah hal ini masih berlaku atau tidak walaupun ada ijtihad perhitungan ulama seperti di atas sepeerti di atas ??
  dan biasanya mereka di sarankan tuk menikah lagi setelah melahirkan apakah hal itu di perlukan?

  Afwan bib nanya terus biar agak jelas kalo ada kasus demikian.

  Atas pencerahan dan jawaban habib saya sampaikan ribuan trimakasih.

  Salam

  MuhammadSulton
  Participant

  [b]munzir tulis:[/b]
  [quote]Alaikumsalam warahmatullah wabarakatuh,

  Limpahan kebahagiaan semoga selalu menaungi hari hari anda,

  saudaraku yg kumuliakan,
  mengenai hal itu memang benar ralat anda, bila 6 bulan atau lebih maka ia bernasab pada ayahnya, bila dibawah 6 bulan maka ia bernasab pada ibunya,

  dan ayahnya tak bisa menjadi wali nikah nya, dan ibunya tak diterima kewaliannya karena wanita, maka wali nikahnya adalah hakim, dan masa kini adalah Qadhi atau penghulu.

  dan dalam hal ini wali nikahnya hanyalah Hakim / Qadhi / penghulu,

  demikian saudaraku yg kumuliakan, semoga dalam kebahagiaan selalu,

  wallahu a\’lam[/quote]

  Assalamualaikum ya habibana.

  Afwan bib, saya masih belom paham akan perhitungan tersebut.
  Sudi kiranya habib bisa menjelaskan kembali awal perhitungan di bawah / lebih 6 bulan tersebut.

  Atas perhatian dan penjelasan habib saya haturkan ribuan terima kasih.

  Wassalam

  in reply to: MENYEDIAKAN MAKANAN KETIKA ACARA KEMATIAN #75381614
  MuhammadSulton
  Participant

  Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh

  Pa kabar Bib ? semoga antum sekeluarga dan kru MR selalu dalam curahan dan lindungan kasih sayang Allah SWT dan di beri kesehetan tuk terus berdakwah di jalan Allah SWT.

  Trima kasih atas pencerahan tuk perihal di atas yg sangat bermanfaat dan memberikan \"garis\" keterangan yg sangat jelas dalam bersedaqoh bagi sang mayit.

  Saya pernah pula membaca riwayat di bawah ini, namun harap pula pendapat habib akan riwayat berikut;

  Hadis Thawus
  Thawus al-Yamani adalah seorang tabi`in terkemuka dari kalangan ahli Yaman. Beliau bertemu dan belajar dengan 50 – 70 orang sahabat Junjungan Nabi s.a.w. Thawus menyatakan bahawa orang-orang mati difitnah atau diuji atau disoal dalam kubur-kubur mereka selama 7 hari, maka adalah mereka menyukai untuk diberikan makanan sebagai sedekah bagi pihak si mati sepanjang tempoh tersebut.

  Hadis Thawus ini dikategorikan oleh para ulama kita sebagai mursal marfu\’ yang sahih. Ianya mursal marfu\’ kerana hanya terhenti kepada Thawus tanpa diberitahu siapa rawinya daripada kalangan sahabi dan seterusnya kepada Junjungan Nabi s.a.w. Tetapi oleh kerana ianya melibatkan perkara barzakhiyyah yang tidak diketahui selain melalui wahyu maka dirafa\’kanlah sanadnya kepada Junjungan Nabi s.a.w. Para ulama menyatakan bahawa hadis mursal marfu\’ ini boleh dijadikan hujjah secara mutlak dalam 3 mazhab sunni (Hanafi, Maliki dan Hanbali, manakala dalam mazhab kita asy-Syafi`i ianya dijadikan hujjah jika mempunyai penyokong (selain daripada mursal Ibnu Mutsayyib). Dalam konteks hadis Thawus ini, ia mempunyai sekurang-kurangnya 2 penyokong, iaitu hadis \’Ubaid dan hadis Mujahid. Oleh itu, para ulama kita menjadikannya hujjah untuk amalan yang biasa diamalkan oleh orang kita di rantau sini, iaitu apabila ada kematian maka dibuatlah kenduri selama 7 hari di mana makanan dihidangkan dengan tujuan bersedekah bagi pihak si mati.

  Hadis Thawus ini dibahas oleh Imam Ibnu Hajar dalam \"al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah\" jilid 2 mukasurat 30. Imam besar kita ini, Syaikh Ahmad Ibnu Hajar al-Haitami as-Sa\’di al-Anshari ditanya dengan satu pertanyaan berhubung sama ada pendapat ulama yang mengatakan bahawa orang mati itu difitnah/diuji atau disoal 7 hari dalam kubur mereka mempunyai asal pada syarak.

  Imam Ibnu Hajar menjawab bahawa pendapat tersebut mempunyai asal yang kukuh (ashlun ashilun) dalam syarak di mana sejumlah ulama telah meriwayatkan (1) daripada Thawus dengan sanad yang shahih dan (2) daripada \’Ubaid bin \’Umair, dengan sanad yang berhujjah dengannya Ibnu \’Abdul Bar, yang merupakan seorang yang lebih besar daripada Thawus maqamnya dari kalangan tabi`in, bahkan ada qil yang menyatakan bahawa \’Ubaid bin \’Umair ini adalah seorang sahabat kerana beliau dilahirkan dalam zaman Nabi s.a.w. dan hidup pada sebahagian zaman Sayyidina \’Umar di Makkah; dan (3) daripada Mujahid.

  Dan hukum 3 riwayat ini adalah hukum hadis mursal marfu\’ kerana persoalan yang diperkatakan itu (yakni berhubung orang mati difitnah 7 hari) adalah perkara ghaib yang tiada boleh diketahui melalui pendapat akal. Apabila perkara sebegini datangnya daripada tabi`i ianya dihukumkan mursal marfu\’ kepada Junjungan Nabi s.a.w. sebagaimana dijelaskan oleh para imam hadits. Hadits Mursal adalah boleh dijadikan hujjah di sisi imam yang tiga (yakni Hanafi, Maliki dan Hanbali) dan juga di sisi kita (yakni Syafi`i) apabila ianya disokong oleh riwayat lain. Dan telah disokong Mursal Thawus dengan 2 lagi mursal yang lain (iaitu Mursal \’Ubaid dan Mursal Mujahid), bahkan jika kita berpendapat bahawa sabit \’Ubaid itu seorang sahabat nescaya bersambunglah riwayatnya dengan Junjungan Nabi s.a.w.

  Selanjutnya Imam Ibnu Hajar menyatakan bahawa telah sah riwayat daripada Thawus bahawasanya \"mereka menyukai/memustahabkan untuk diberi makan bagi pihak si mati selama tempoh 7 hari tersebut.\" Imam Ibnu Hajar menyatakan bahawa \"mereka\" di sini mempunyai 2 pengertian di sisi ahli hadis dan usul. Pengertian pertama ialah \"mereka\" adalah \"umat pada zaman Junjungan Nabi s.a.w. di mana mereka melakukannya dengan diketahui dan dipersetujui oleh Junjungan Nabi s.a.w.\"; manakala pengertian kedua pula ialah \"mereka\" bermaksud \"para sahabat sahaja tanpa dilanjutkan kepada Junjungan Nabi s.a.w.\" (yakni hanya dilakukan oleh para sahabat sahaja).

  Ikhwah jadi kita dimaklumkan bahawa setidak-tidaknya amalan \"ith\’aam\" ini dilakukan oleh para sahabat, jika tidak semuanya maka sebahagian daripada mereka. Bahkan Imam ar-Rafi`i menyatakan bahawa amalan ini masyhur di kalangan para sahabat tanpa diingkari. Amalan memberi makan atau sedekah kematian selama 7 hari mempunyai nas yang kukuh dan merupakan amalan yang dianjurkan oleh generasi awal Islam lagi, jika tidak semua sekurang-kurangnya sebahagian generasi awal daripada kalangan sahabi dan tabi`in. Oleh itu, bagaimana dikatakan ianya tidak mempunyai sandaran.

  Imam as-Sayuthi juga telah membahaskan perkara ini dengan lebih panjang lebar lagi dalam kitabnya \"al-Hawi lil Fatawi\" juzuk 2 di bawah bab yang dinamakannya \"Thulu\’ ats-Tsarayaa bi idhzhaari maa kaana khafayaa\" di mana antara kesimpulan yang dirumusnya pada mukasurat 194:-

  · Sesungguhnya sunnat memberi makan 7 hari. Telah sampai kepadaku (yakni Imam as-Sayuthi) bahawasanya amalan ini berkekalan diamalkan sehingga sekarang (yakni zaman Imam as-Sayuthi) di Makkah dan Madinah. Maka zahirnya amalan ini tidak pernah ditinggalkan sejak masa para sahabat sehingga sekarang, dan generasi yang datang kemudian telah mengambilnya daripada generasi terdahulu sehingga ke generasi awal Islam lagi (ash-shadrul awwal). Dan aku telah melihat kitab-kitab sejarah sewaktu membicarakan biografi para imam banyak menyebut: \" dan telah berhenti/berdiri manusia atas kuburnya selama 7 hari di mana mereka membacakan al-Quran\".

  · Dan telah dikeluarkan oleh al-Hafidz al-Kabir Abul Qasim Ibnu \’Asaakir dalam kitabnya yang berjodol \"Tabyiin Kadzibil Muftari fi ma nusiba ilal Imam Abil Hasan al-\’Asy\’ariy\" bahawa dia telah mendengar asy-Syaikh al-Faqih Abul Fath NashrUllah bin Muhammad bin \’Abdul Qawi al-Mashishi berkata: \"Telah wafat asy-Syaikh Nashr bin Ibrahim al-Maqdisi pada hari Selasa 9 Muharram 490H di Damsyik. Kami telah berdiri/berhenti/berada di kuburnya selama 7 malam, membaca kami al-Quran pada setiap malam 20 kali khatam.\"

  Ikhwah, \"ith`aam\" ini boleh mengambil apa jua bentuk. Tidak semestinya dengan berkenduri seperti yang lazim diamalkan orang kita. Jika dibuat kenduri seperti itu, tidaklah menjadi kesalahan atau bid`ah, asalkan pekerjaannya betul dengan kehendak syarak.

  tuk selengkap nya bisa di liat di http://www.geocities.com/pondok_tampin/permasalahan/hadis_thawus_dan_kenduri.html

  Atas perhatian dan pendapat habib saya ucapkan trima kasih.

  Wassalam
  Muhammad Sulton

  in reply to: fiqih Imam Syafii #75158414
  MuhammadSulton
  Participant

  Assalamualaikum wrwb.

  Sekedar informasi kalo mas Paijo ingin mendapatkan Terjemahan Indonesia kitab Al-Umm (Kitab Fiqih Induk) karya Imam Syafi\’i, antum bisa bisa membelinya di toko buku Wali Songo di Kwitang.
  Harga sekitar Rp. 1.150.000 tuk 1 set (ada 9 atau 11 jilid dalam 1 box besar ) afwan saya agak lupa jumlah jilidnya.
  Penerjemahnya seorang Kyai dari Indonesia tapi buku tersebut cetakan Malaysia (Victory Agency).

  Ada juga terjemahan Sunan Tirmidji, dan Al Muwatoq (Imam Maliky).

  Demikian saja informasi yg bisa saya sampaikan, atas perhatiannya trima kasih.

  Salam
  Muhammad Sulton

  in reply to: mau jadi temen ana ga? #74941020
  MuhammadSulton
  Participant

  Assalamualaikum wrwb.

  Saya ikut menyusul di belakang Habib.
  Silahkan add ID saya muhammad_sulton@yahoo.com

  Yang lain ikutan gak ?

  in reply to: Komen Tentang Kualiti Audio #74472470
  MuhammadSulton
  Participant

  Assalamualaikum wrwb habib.

  Limpahan Rahmat dan Kasih Sayang Allah semoga tercurah pada Habib Mundzir berserta keluarga dan para muhibbin dimanapun berada.

  Habib, apa yg di katakan oleh saudara dari Malaysia memang saya rasakan juga ketika melihat Video stremingnya maupun mendengar ceramah lewat audionya.

  Memang Echo dari sound sistem sepertinya terlalu besar sehingga muncul gema yg berlebih.
  Perihal tampilan gambar video ceramah di WEB MR sudah bagus namun hanya kwalitas suara yg terlalu bergema sehingga tidak terdengar dengan jelas materi ceramhanya.

  Perihal alat rekam (Video recordernya ) yg di pake sudah mencukupi meskipun ceramah lansung di rekam tanpa microphone khusus yg ter input di dalan Video recordernya.

  Saran saya untuk echonya jgn terlalu tinggi sehingga suara habib tidak terlalu bergema sehingga alat perekam dapat menerima kwalitas suara yg bagus (jernih) dari spekernya.

  Afwan ya bib ini hanya masukan soal echo di sound saja agar ceramah habib dapat di dengar dengan jelas lewat WEB MR.

  Semoga dakwah Habib semakin berkembang dan habib di berikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah SWT. Amiiin

  Wassalam
  Muhammad Sulton

  in reply to: Majelis Almunawar..?? #74292966
  MuhammadSulton
  Participant

  Assalamualaikum wrwb

  Semoga Allah SWT senantiasa selalu memberikan kebaikan kepada kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amiin

  Saya pribadi tidak berkeberatan apabila jadwal taqlim di majukan dari jadwal semual demi kebaikan bersama yg mengikuti taqlim.
  Meskipun Taqlim jam 9 malam saja saya sering terlambat krn jauhnya tempat tinggal saya (di Serpong) dan hanya berkendara motor. Terkadang pulang pun sempat ngantuk di jalan dan tiduran di halaman masjid dan sampe di rumah hingga jam 1 dini hari dan esok paginya pun harus kerja pula.
  Namun kan taqlim tersebut tak setiap hari jadi sayapun ikhlas menjalankannya.

  Saya setuju apabila taklim tersebut di majukan dari jam 20.30 hingga jam 22.30 malam.

  Semoga Allah mengganti setiap langkah kaki kita meuju majelis taqlim dengan ampunan dosa.

  Salam
  Muhammad Sulton

Viewing 9 posts - 21 through 29 (of 29 total)

Artikel Terpopuler

Artikel Terbaru